Symposium Infra: Het voortraject

Data is king in voortraject infrastructurele projecten

Voordat het offerte- en vergunningstraject voor infrastructurele projecten kan starten moet beschikbare informatie worden verzameld. Dit voortraject neemt al gauw twee jaar in beslag. Op de eerste beursdag van Infra Relatiedagen, op 7 februari in Evenementenhal Hardenberg, werd daarom een kort symposium georganiseerd over ‘Infra: Het Voortraject’, met als motto ‘data is macht, delen is kracht’ oftewel hoe krijg je de juiste data boven tafel.

De volgende vragen werden besproken: welke overheidsdata is beschikbaar, op welk platform wordt deze data ontsloten, waar liggen kabels, moet rekening worden gehouden met explosieven en wanneer is archeologisch onderzoek een vereiste. Het symposium richt zich primair op aannemers en verantwoordelijken bij overheden.

Programma

11.00 uur – Welkom

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Fons Sanders

11.05 uur – 11.30 uur

Hoogwaardige Kadaster geodata bij KLIC & PDOK

Door Fons Sanders en Caroline Groot, Kadaster

Data gedreven werken binnen de bouwsector is niet meer weg te denken. Zonder betrouwbare data over de omgeving is plannen en ontwikkelen binnen de bouw eigenlijk een onmogelijke opgave geworden. Wat is er nodig om de juiste data in de juiste kwaliteit beschikbaar te hebben in het voortraject van een bouwproject? PDOK is het platform voor hoogwaardige geodata van de overheid en biedt diverse geodata aan ten behoeve van de bouwsector. PDOK verstrekt diverse opendata uit bijvoorbeeld de Basisregistraties Ondergrond (BRO), Grootschalige Topografie (BGT) en Adressen & Gebouwen (BAG) die nodig is voor de bouwsector. Daarnaast is er het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) dat informatie verstrekt over de kabels en leidingen in de ondergrond. Op basis van een KLIC-melding krijgt de aanvrager gerichte informatie over de ligging en kenmerken van kabels en leidingen. Welke infrastructuur is door een netbeheerder aangelegd op een bepaalde plek? Het Kadaster exploiteert de diensten PDOK en KLIC.

Fons Sanders
Sinds 2008 werkzaam voor het Kadaster en sinds 2018 Productmanager PDOK.
Fons heeft een achtergrond binnen de Informatie en Communicatie Technologie en heeft een brede werkervaring binnen meerdere overheidsbedrijven.

https://www.linkedin.com/in/fons-sanders-7a98515/

Caroline Groot
Caroline Groot is sinds 2014 Productmanager van het Kabel- en Leiding Informatie Centrum (KLIC) bij het Kadaster. In de periode daarvoor was zij als senior adviseur betrokken bij de vormgeving van het programma Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK), als onderdeel van de Nederlandse ruimtelijke data-infrastructuur.

https://www.linkedin.com/in/caroline-groot-85b6278/ 

Willem Post

11.35 uur – 11.50 uur

Geo informatiesysteem (GIS) – GIS
Data is macht, delen is kracht

Door Willem Post, DAGnl

Met een voorbeeldproject laten wij zien hoe we als multidisciplinair ingenieursbureau projectmatig met GIS-data werken.
Daarbij combineren we data van bijvoorbeeld boven- tot ondergrondse infrastructuur, tot informatie over bodemverontreiniging, archeologie en ontplofbare oorlogsresten.
Uiteraard kan in GIS ook een stedenbouwkundig ontwerp of openbare services worden toegevoegd. Gebruik je GIS? Dan krijg je grip op, en inzicht in, de data van je project.
Conflicten tussen expertises en bijvoorbeeld openbare services al vroeg in beeld. Dat bespaart kosten en zorgt voor een soepele doorlooptijd van jouw project.
Met als resultaat versnelling van het project en het verlagen van faalkosten.

Willem Post heeft zijn opleiding gevolgd aan de Van Hall Larenstein in Velp. Inmiddels werkt hij ruim 13 jaar als multidisciplinair projectleider bij multidisciplinair ingenieursbureau DAGnl (De AdviesGroep Nederland).
Daarbij heeft hij kennis van en ervaring met zowel aannemers, ontwikkelaars, provincies als gemeentes. Zijn passie: natuur- en ecotoopverbeteringen en mensen verbinden. Willem: “Een betere leefomgeving begint bij jezelf!”

Willem Post

11.55 uur – 12.10 uur

Geo informatiesysteem (GIS) – Bodemonderzoek 
Data is macht, delen is kracht

Door Willem Post, DAGnl

Met een bodemonderzoek laten wij zien of er wel of geen bodemvreemde stoffen in de bodem van jouw plangebied zitten. Tijdens het bodemonderzoek zorgen wij voor korte lijnen tussen de veldwerkers en adviseurs en communiceren we met het bevoegde gezag. Vanuit een totaalpakket lichten we het traject toe vanaf vooronderzoek, verkennend / nader bodemonderzoek tot en met eventuele sanering. Máár een sanering is niet altijd noodzakelijk. Daarom kijken wij altijd naar wat jouw doel is. Hoe kunnen wij het bodemonderzoek en een eventuele sanering voor jouw project zo kostenefficiënt mogelijk aanpakken? Daarbij kijken we altijd verder dan ons eigen vakgebied. Wij onderzoeken bijvoorbeeld ook welke reststromen zoals puinfundaties hergebruikt kunnen worden. Ons doel? Met zo min mogelijk onderzoek en kosten jouw einddoel behalen.

Willem Post heeft zijn opleiding gevolgd aan de Van Hall Larenstein in Velp. Inmiddels werkt hij ruim 13 jaar als multidisciplinair projectleider bij multidisciplinair ingenieursbureau DAGnl (De AdviesGroep Nederland).
Daarbij heeft hij kennis van en ervaring met zowel aannemers, ontwikkelaars, provincies als gemeentes. Zijn passie: natuur- en ecotoopverbeteringen en mensen verbinden. Willem: “Een betere leefomgeving begint bij jezelf!”

PAUZE

Emile ten Broeke

12.30 uur – 12.45 uur

Archeologie in het voortraject

Door Emile ten Broeke, Econsultancy

Je hebt een mooi project, maar waar je misschien niet meteen aan denkt is dat er archeologische waarden in de bodem kunnen liggen. Wanneer deze door nieuwe ontwikkelingen verstoord dreigen te worden, zal er eerst archeologisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Maar waar begin je? Door archeologie vroegtijdig mee te nemen in het voortraject van de planontwikkeling kunnen we tijd en daarmee kosten besparen. Specialist archeologie Emile ten Broeke vertelt wat de mogelijkheden zijn

Emile ten Broeke is specialist archeologie en al meer dan 15 jaar werkzaam bij ingenieursbureau Econsultancy. Hij heeft Fysische Geografie aan de Universiteit Utrecht gestudeerd en Bodemkunde aan de Universiteit Wageningen. Hij staat letterlijk en figuurlijk met de voeten in de klei. Emile heeft legio gravende klussen uitgevoerd, boringen gezet op infraklussen, zoals rioolvervanging, kabel/leidingtracés, wegenbouw en natuurvriendelijke oevers. Je kunt wel zeggen dat hij een expert is binnen zijn vakgebied.

Bert Lambers

12.50 uur – 13.05 uur

Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten

Door Bert Lambers, Tavela

Als er voor een gebied plannen ontwikkeld worden, of als de schop daadwerkelijk in de grond gaat, moet er duidelijkheid zijn over de aan- of afwezigheid van OO in de bodem. Deze duidelijkheid ontstaat door het uitvoeren van een Vooronderzoek OO en/of RisicoAnalyse OO.

Aansluitend aan een Vooronderzoek OO en/of RisicoAnalyse OO waarbij sprake is van ‘verdacht gebied’ stellen we een Projectplan Detectie op (PPD).

Met onze modernste opsporingsapparatuur, voorzien van de nieuwste software van Vallon, met een Trimble R2 GPS systeem, brengen wij grote en kleine gebieden relatief snel in kaart. Metaalhoudende voorwerpen in de bodem sporen wij op tot een diepte van ongeveer 4.5m-mv vanaf het maaiveld. Voor dieper onderzoek zetten we, afhankelijk van de grondsoort en lokale omstandigheden, andere apparatuur in voor dieptedetectie.

Blijkt uit het detectierapport dat er verdachte objecten in de bodem zitten, dan stellen wij een Projectplan Opsporing op (PPO). Zodra het PPO door de opdrachtgever en het bevoegd gezag is ondertekend, gaan we de verdachte objecten benaderen.

Objecten tot circa 0.5 m-mv benaderen we handmatig, voor dieper gelegen objecten zetten we een graafmachine in. Onze Senior Deskundige OOO ontgraaft en identificeert hierbij het verdachte object.

Algemeen Directeur van Tavela B.V. is Bert Lambers. Hij heeft ruime ervaring met het onderzoek naar OO. Binnen de Grond, Weg- en Waterbouw voerde hij jarenlang civieltechnische werkzaamheden uit voor de opruiming van OO in opdracht van de Explosieven Opruimings Dienst (Defensie).

Voor de EOD voerde hij ook zeer specialistische projecten uit en assisteerde hij de EOD bij acute noodsituaties. Hij was tien jaar vestigingshoofd van een onderzoeksbureau OO en heeft daar veel ervaring opgedaan in het verwerven van opdrachten en het klantgericht aanbieden van diensten. ‘Wat wil de klant?’ en ‘Hoe voeren we dat het meest eenvoudig uit?’ is zijn uitgangspunt.

Kostenreductie is zijn uitdaging. Hij heeft vele vliegtuigbergingen uitgevoerd, gecalculeerd en geeft specifiek advies aan overheden.

Daniel Kollen

13.10 uur – 13.25 uur

Ecologie: iedereen heeft ermee te maken

Door Daniël Kollen, Mateboer 

Ecologie is op meer plaatsen aanwezig dan veel mensen zouden denken. Maar wat is ecologie en ecologisch onderzoek nou eigenlijk en is iedereen hier bekend mee?
Eigenlijk heeft elke ingreep zoals de reconstructie van infrastructuur of onderhoud aan openbare ruimte en groen namelijk met ecologie te maken. Maar ook het zorgvuldig graven nabij bomen zodat deze niet beschadigd raken of beschadigingen aan infrastructuur door de Japanse Duizendknoop is ecologie. In de sessie Ecologie komen al deze onderwerpen aan bod.

Hallo, mijn naam is Daniël Kollen. Ik ben werkzaam als adviseur ecologie bij Mateboer Milieutechniek B.V. Ik heb Bos en Natuurbeheer gestudeerd aan de Universiteit van Wageningen. Ik hou mij binnen mijn functie voornamelijk bezig met soortenbescherming voor de bebouwde omgeving. Verder heb ik grote interesse in invasieve exoten en boombescherming.

Scroll naar top