11, 12 en 13 februari 2025 | Evenementenhal Hardenberg 

Mini-symposium: het Voortraject

Dinsdag 6 februari | 13:30 - 16:15 uur

De eerste beursdag start met het mini-symposium Het Voortraject in samenwerking met Mateboer. Zes sprekers presenteren alle belangrijke stappen voordat de eerste spade de grond in kan. Het symposium is verdeeld in twee blokken. Het eerste deel richt zich vooral op de conditionering, vervolgens wordt in het tweede blok aandacht gegeven aan het bouwteam, het integraal project & GIS. Gestart in 2023 krijgt het Voortraject op Infra Relatiedagen 2024 een vervolg met nieuwe invalshoeken en verdere verdieping. 

Locatie: vergaderzaal 1

Dinsdag 6 februari

Dinsdag 6 februari
1
3:35 - 14:00 uur

              Bert Lambers

Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten

Kennis partner:

Functie: Algemeen directeur
Organisatie: Tavela B.V.

Als er voor een gebied plannen ontwikkeld worden, of als de schop daadwerkelijk in de grond gaat, moet er duidelijkheid zijn over de aan- of afwezigheid van OO in de bodem. Deze duidelijkheid ontstaat door het uitvoeren van een Vooronderzoek OO en/of RisicoAnalyse OO.

Aansluitend aan een Vooronderzoek OO en/of RisicoAnalyse OO waarbij sprake is van ‘verdacht gebied’ stellen we een Projectplan Detectie op (PPD).

Met onze modernste opsporingsapparatuur, voorzien van de nieuwste software van Vallon, met een Trimble R2 GPS systeem, brengen wij grote en kleine gebieden relatief snel in kaart. Metaalhoudende voorwerpen in de bodem sporen wij op tot een diepte van ongeveer 4.5m-mv vanaf het maaiveld. Voor dieper onderzoek zetten we, afhankelijk van de grondsoort en lokale omstandigheden, andere apparatuur in voor dieptedetectie.

Blijkt uit het detectierapport dat er verdachte objecten in de bodem zitten, dan stellen wij een Projectplan Opsporing op (PPO). Zodra het PPO door de opdrachtgever en het bevoegd gezag is ondertekend, gaan we de verdachte objecten benaderen.

Objecten tot circa 0.5 m-mv benaderen we handmatig, voor dieper gelegen objecten zetten we een graafmachine in. Onze Senior Deskundige OOO ontgraaft en identificeert hierbij het verdachte object.

Dinsdag 6 februari
14:05 - 14:30 uur

             Jasper Tuinstra

Archeologie als onderdeel van het bouwteam: hoe eerder hoe beter

Kennis partner:

RAAP

Functie: Archeoloog
Organisatie: RAAP

Waar een nieuwe weg, riolering of tunnel komt, is graafwerk nodig en de bodem zal verstoord raken. Daarom kunt u bij infrastructurele projecten en werkzaamheden voor grond-, weg- en waterbouw te maken krijgen met archeologisch onderzoek. Bijvoorbeeld als u een omgevingsvergunning aanvraagt of als u de graafwerkzaamheden gaat uitvoeren als aannemer. De mensen bij RAAP hebben veel ervaring met archeologisch onderzoek bij alle soorten infrawerken. Zij kennen de risico’s èn kansen. Een archeologisch onderzoek bij een grootschalige dijkversterking vergt een andere manier van werken dan een rioolbegeleiding in de binnenstad. Hierbij speelt tijd- en risicomanagement in alle gevallen een belangrijke rol. Goed vooronderzoek en overleg kan al veel risico’s en valkuilen in kaart brengen. De deelname aan bouwteams om de archeologie al in een vroeg stadium in kaart te brengen en een plek te geven in de civieltechnische planning is voor onze archeologen dagelijkse kost. In deze presentatie wordt toegelicht hoe RAAP met alle verschillende belangen in zo’n project om gaat en hoe wij samenwerken met alle disciplines.

Dinsdag 6 februari
14:35 - 15:00 uur

              Jan Jacob Stolte

              Daniel Kollen

Bodem en ecologie onder de Omgevingswet

Kennis partner:

Bodem en ecologie onder de Omgevingswet

Kennis partner:

Functie: Afdelingshoofd bodem en ecologie
Organisatie: Mateboer Milieutechniek BV

Per 1 januari 2024 treedt, na vijf keer uitstellen, de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt 26 wetten en vele regels en voorschriften, die te maken hebben met onze fysieke leefomgeving, in één wet.

Voor de uitvoer regelt de Omgevingswet een digitaal stelsel en een digitaal loket. Dit Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) maakt inzichtelijk welke regels er in een bepaald gebied gelden en biedt tevens een loket waar vergunningen worden aangevraagd en meldingen worden gedaan.

Door de komst van de Omgevingswet veranderen onder andere de regels voor het graven in verontreinigde grond. Voor graven in grond met gehalten boven de interventiewaarde en een volume meer dan 25 m3 was onder de Wet bodembescherming een BUS-melding (Besluit Uniforme Saneringen) of een saneringsplan nodig. Onder de Omgevingswet volstaat een melding en/of het aanleveren van gegevens voorafgaand aan de milieubelastende activiteit (Mba). Dit wordt tijdens de sessie nader toegelicht.

De Omgevingswet speelt ook een belangrijke rol als het gaat om de bescherming van planten, dieren en natuurgebieden. Zeker met de verdwijning van de Wet natuurbescherming veranderen de regels hoe om te gaan met ecologie. Tijdens de sessie wordt uitleg gegeven over het instrument BeSie en de specifieke zorgplicht binnen de Omgevingswet.

Functie: Adviseur ecologie
Organisatie: Mateboer Milieutechniek BV

Per 1 januari 2024 treedt, na vijf keer uitstellen, de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt 26 wetten en vele regels en voorschriften, die te maken hebben met onze fysieke leefomgeving, in één wet.

Voor de uitvoer regelt de Omgevingswet een digitaal stelsel en een digitaal loket. Dit Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) maakt inzichtelijk welke regels er in een bepaald gebied gelden en biedt tevens een loket waar vergunningen worden aangevraagd en meldingen worden gedaan.

Door de komst van de Omgevingswet veranderen onder andere de regels voor het graven in verontreinigde grond. Voor graven in grond met gehalten boven de interventiewaarde en een volume meer dan 25 m3 was onder de Wet bodembescherming een BUS-melding (Besluit Uniforme Saneringen) of een saneringsplan nodig. Onder de Omgevingswet volstaat een melding en/of het aanleveren van gegevens voorafgaand aan de milieubelastende activiteit (Mba). Dit wordt tijdens de sessie nader toegelicht.

De Omgevingswet speelt ook een belangrijke rol als het gaat om de bescherming van planten, dieren en natuurgebieden. Zeker met de verdwijning van de Wet natuurbescherming veranderen de regels hoe om te gaan met ecologie. Tijdens de sessie wordt uitleg gegeven over het instrument BeSie en de specifieke zorgplicht binnen de Omgevingswet.

Dinsdag 6 februari
15:15 - 15:40 uur

              Gerjan Gerrits

Bouwteam en het voortraject: een praktisch voorbeeld

Kennis partner:

Functie: Projectleider
Organisatie: Roelofs Groep

Hoe werkt een bouwteam in de praktijk? In deze sessie neemt Gerjan u mee over de praktische werkwijze van een bouwteam. Hoe werkt het voortraject in het bouwteam?

Aan de hand van een bouwteamproject waarbij gemeente Berkelland opdrachtgever is van het groot onderhoud wegen en waarbij een meerjarige samenwerking is aangegaan met Roelofs licht Gerjan toe hoe het voortraject in dit bouwteam praktisch wordt ingevuld. Hoe past het bouwteam bij een meerjarenopgave en hoe werkt de voorbereiding van dit cyclisch traject in de praktijk. Welke onderzoeken en voorbereiding zijn er nodig?

We gaan in op het waarom van deze aanpak, de aanbesteding, de doelen voor het bouwteam en hoe het voortraject in dit bouwteam wordt ingevuld. Het project draait al twee jaar met succes en is een mooi voorbeeld van hoe samenwerken en in het voortraject samen om tafel gaan kan leiden tot maatschappelijke waarde. Kortom veel ervaringen om te delen!

Dinsdag 6 februari
15:45 - 16:10 uur

                  Willem Post

Integraal data-projectmanagent en GIS (DAGnl)

Kennis partner:

Functie: Multidisciplinair projectleider
Organisatie: DAGnl

Integraal werken met verschillende disciplines en verschillende bedrijven en overheden wordt steeds belangrijker. Zeker nu ook meer data beschikbaar komt. Middels het combineren van alle beschikbare data kunnen we Water en Bodem gestuurd gaan ontwerpen/ontwikkelen. Circulariteit en klimaat wordt steeds belangrijker. Middels het combineren van alle onderzoekdata, open data en data van de initiatiefnemer kunnen we sneller tot besluiten komen. Voor een betere leefomgeving.
Hiervoor zal DAGnl ons een inkijk geven in GIS (Geo Informatie Systeem). Het is maar een topje van de ijsberg, wat we laten zien. Er kan nog zoveel meer. We gaan u inspireren om meer data met elkaar te delen “Data is macht, delen is Kracht”. Laten we GIS inzetten om vooraf de risico’s in beeld te brengen, de juiste ontwerpkeuzes te maken en onze ondergrond sparen en benutten waar het kan.

Deelnemen aan het voortraject?

Spreker:

13 september | Het Kennisplein
18:30 - 18:50 uur

TITEL

Functie: 
Organisatie: 

Woensdag 13 september
15:00 - 15:30 uur

Mini Symposium

Kennispartner
Spreker: Albert van de Molen

Functie: Informatie volgt snel
Organisatie: Informatie volgt snel

Spreker: Informatie volgt snel

Informatie volgt snel

Donderdag 15 september
15:00 - 15:30 uur

Functie: Informatie volgt snel
Organisatie: Informatie volgt snel

Scroll naar top