11, 12 en 13 februari 2025 | Evenementenhal Hardenberg 

Foto-expositie van referentieprojecten

Route Renovatie Civiele Kunstwerken & Smart City

Nederland is toonaangevend met grote publieke werken als dijken, aquaducten en bruggen. In de vorige eeuw gebouwd, zijn veel civiele kunstwerken aan onderhoud toe. De Afsluitdijk is daarvan het beste voorbeeld. Een route over de beurs verbindt exposanten die een rol spelen of hebben gespeeld bij de uitvoering van deze megaprojecten. Onderdeel van de route zijn ook aanbieders van Smart City toepassingen die bij renovatie een steeds grotere rol gaan spelen.

Deelnemers aan de route

Zelf digitaal inmeten is De Entree naar vernieuwing Amsterdam Centraal

marxact

marxact
Stand 585

Tussen 2018 en 2023 wordt het gehele gebied aan de centrumzijde van station Amsterdam Centraal vernieuwd. Zo wordt een ondergrondse fietsenstalling voor 7.000 fietsers gebouwd, tramsporen en haltes vernieuwd, nieuwe bestrating gelegd en kilometers kabels en leidingen vervangen. Om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen, zeker vanuit het infraperspectief, wordt gebruik gemaakt van zelf digitaal inmeten.

Hierbij wordt door uitvoerders, voormannen en andere veldwerkers zelf de benodigde accurate en actuele informatie verzameld. Zij geven punten, lijnen en polygonen aan op een digitale kaart, waarna deze data direct wordt gesynchroniseerd met de eigen cloud omgeving. Bij het uitvoeren van infraprojecten kan direct in kaart worden gebracht waar die nieuwe kabels en leidingen moeten komen of inmiddels zijn gelegd, inclusief alle benodigde KLIC-informatie. Projectmedewerkers hoefden niet meer te wachten tot inmeters het projectgebied bezochten. Dat is pas efficiënt, productief en een mooi voorbeeld van teamwork!

 

Salverda Bouw verzorgt levensduur verlengend onderhoud civiele kunstwerken gemeente Kampen

Schagen Groep

Schagen Groep Beheer BV
Stand 233

 

Binnen diverse gemeentes zijn meerdere kunstwerken die mogelijk constructief worden overbelast. Zo ook bij de gemeente Kampen. Hier werden vier kunstwerken in het buitengebied mogelijk overbelast. Uit de constructieve herberekening is gebleken dat er voor drie kunstwerken aanvullende maatregelen noodzakelijk waren. Het ging hierbij om de kunstwerken Tuindersweg (2x) en Nesweg te Kampen. Deze bruggen voldeden constructief niet meer aan de verkeersbelasting die gewenst was. Daarop heeft er een herberekening plaats gevonden en is gebleken dat met externe wapening de bruggen voldoende draagkracht meegegeven kan worden.

Salverda Bouw heeft voor de gemeente Kampen:

 • De kunstwerken geïnspecteerd op de huidige staat en schade beeld;
 • aanvullende onderzoeken uitgevoerd, zoals; hechtsterkte proeven;
 • een constructieve herberekening opgesteld conform NEN 8700 & 8701;
 • een detailberekening koolstof wapening opgesteld en
 • de werkzaamheden uitgevoerd conform BRL 3201 & CUR 91.

3D oplossingen voor Smart City toepassingen en onderhoud aan civiele kunstwerken

Geodirect

Geodirect
Stand 111

Ondersteuning van nieuwe Smart City engineering met behulp van digital twin-technologie maakt de voortdurende innovatie van Smart City ontwikkeling mogelijk, waarbij de “virtuele en reële” wereld op unieke wijze worden gecombineerd. Voor de creatie van een digitale representatie van steden wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige 3D oplossingen van Stonex, die uitgebreide, multidimensionale, grootschalige gegevenssets met hoge resolutie kunnen leveren. Als virtueel model levert een digitale stad gelaagde gegevens over gebouwen, stedelijke infrastructuur, nutsvoorzieningen, bedrijven en het verkeer van mensen en voertuigen. Door deze informatie te verstrekken, maken digitale tweelingen de ontwikkeling en modernisering van slimme steden mogelijk. Van het toezicht op de ontwikkeling van nieuwe gebouwen tot de inspectie van verouderde kunstwerken en infrastructuur, met behulp van de oplossingen van Geodirect kunnen gebruikers op een snelle en veilige manier 3D-informatie verzamelen.

 

Aanpak Ring Zuid door Combinatie Herepoort

Roelofsgroep

Roelofs Civiel
Stand 201

Combinatie Herepoort is de aannemerscombinatie die de ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen uitvoert. Hierin werkt Roelofs samen met twee Duitse en drie noordelijke aannemers voor het project Aanpak Ring Zuid. Aanpak Ring Zuid is de grootschalige ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen. Deze belangrijkste toegangspoort van de stad dreigt dicht te slibben door de grote groei die Groningen doormaakt. De ombouw van de zuidelijke ringweg verbetert de bereikbaarheid, de doorstroming, de leefbaarheid en de veiligheid. De planning is dat het project in 2024 klaar is. Opdrachtgever zijn de gemeente Groningen, de provincie Groningen en het Rijk.

Combinatie Herepoort won in mei 2016 de aanbesteding en kreeg daarmee de opdracht het project Aanpak Ring Zuid uit te voeren. De aanbesteding is zowel op prijs als kwaliteit beoordeeld. De gegadigden moesten een vormgevingsplan indienen en konden daarnaast extra scoren op het voorkomen van verkeershinder, meer duurzaamheid en maatregelen om de risico’s van het project te beperken. Combinatie Herepoort voert de werkzaamheden gefaseerd uit. Er worden tijdelijke wegen aangelegd zodat het verkeer tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk kan doorrijden. Het bouwen van nieuwe kunstwerken, het renoveren van bestaande kunstwerken en het slopen van bouwwerken die komen te vervallen vormen het civieltechnische hart van het project. Eén van de bekendste elementen in het project is het Julianaplein (zie afbeelding). 

Rol van ons bedrijf:
1 van de 6 aannemers in bouwcombinatie Herepoort. Roelofs werkt zowel mee in de uitvoering van het project als op het projectbureau aan onder andere het ontwerp, vergunningen en de verkeerskundige fasering.

 

Grote renovatie Kiltunnel door aannemerscombinatie sKILs,
met duurzaamheid & veiligheid in de hoofdrol

Swarco

Swarco
Stand 597

 • Kiltunnel, Dordrecht
 • Een belangrijke verkeersader voor miljoenen automobilisten en (brom)fietsers die het Eiland van Dordrecht met het eiland Hoeksche Waard verbindt
 • Een lengte van 901m waarvan ~400m overdekt
 • De directe aanleiding voor de grote renovatie was een aantal technische installaties die het einde van hun levensduur hadden bereikt
 • De Kiltunnel was veilig en voldeed aan de eisen, maar op termijn zou het risico op uitval van technische systemen te groot worden
 • Uitgangspunten voor de opdrachtgever Wegschap Tunnel Dordtse Kil waren: veiligheid, bereikbaarheid, gebruikscomfort en ‘klaar zijn voor de toekomst’
 • Wij hebben groot onderhoud uitgevoerd in aannemerscombinatie sKILs, bestaande uit SWARCO Mobility Nederland en Mourik Infra
 • Afgelopen anderhalf jaar hebben we met zo min mogelijk hinder voor het verkeer en omwoners de complexe renovatiewerkzaamheden uitgevoerd

Wat is de rol van ons bedrijf

 • Complex project met een enorme diversiteit aan werkzaamheden: bouw- en verkeerskundig; civiel; infra; installaties met technische hoogstandjes, zoals de tolpoort-technologie, energiebesparing en tunneltechniek.
 • In elke fase van het project was duurzaamheid een van de hoofdthema’s en werd gekeken naar manieren om materialen te hergebruiken, het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verlagen en onderhouds- en beheerkosten te beperken. Wij hebben de tunnel volledig voorzien van ledverlichting.
 • In anderhalf jaar tijd hebben we samen een complexe renovatie gerealiseerd met een integraal, multidisciplinair team.
 • De technische installaties zijn geüpdatet en voorzien van de nieuwste veiligheidsvoorzieningen en technische mogelijkheden.
 • De levensduur van de installaties en constructies in de tunnel zijn aanzienlijk verlengd en de tunnel voldoet aan alle nieuwe veiligheidsvoorschriften en regelgeving.
 • De Kiltunnel is bovendien een proeftuin voor duurzame innovaties en oplossingen geworden.
 • We zijn niet alleen trots op het eindresultaat, ook op de goede samenwerking tussen aannemerscombinatie sKILs en het Wegschap Tunnel Dordtse Kil.
 • De komende twee jaar zijn we verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle tunneltechnische installaties.
 • Met een nieuw tolplein, twee extra tolstraten per rijrichting, nieuwe verkeers- en tunneltechnische installaties en vele duurzame en innovatieve oplossingen is de nieuwe Kiltunnel klaar voor de toekomst. Daar zijn we trots op!

Circulariteit en duurzame sloop: Vervanging viaduct Hoog Burel

Dura Vermeer

Dura Vermeer
Stand 150

Naam: Vervanging viaduct Hoog Burel
Locatie: Viaduct Hoog Burel over de A1 bij Apeldoorn

In 2016 is geconstateerd dat het viaduct Hoog Burel kampt met betonschade. In 2017 is het viaduct door Rijkswaterstaat gesloten voor zwaar vrachtverkeer. Vervolgens is besloten dat na vijftig jaar het viaduct aan vervanging toe is en dat er een nieuw viaduct op dezelfde locatie komt.

In 2021 heeft Dura Vermeer Infra Regio Noord Oost de aanbesteding voor het ontwerp en de realisatie van het viaduct Hoog Burel aangenomen. De opdrachtgever, Rijkswaterstaat, was opzoek naar een aannemer die het viaduct circulair en duurzaam kon slopen. Dura Vermeer heeft als ambitie op duurzaamheid: Hergebruik zo vaak mogelijk en uitstoot naar 0. Dura Vermeer heeft de kans gezien om het viaduct niet alleen circulair te slopen, maar ook circulair te bouwen. Middels duurzaam materieel, circulaire liggers en hoge PR percentages in de asfaltmengsels als Roof2Road en Ecopave XL.

 

Maandag 17 oktober zijn de werkzaamheden aan het viaduct gestart en woensdag 1 maart 2023 wordt het nieuwe circulaire viaduct Hoog Burel geopend.

 

Het eerste end-to-end 3D platform voor Infra Asset Management

IA Infrasolutions

AI-Infrasolutions
Stand 504

Infra Asset Management
Er komt veel af op beheerders van infrastructuur. Zoals duurzaamheid, dalende beroepsbevolking, het schaarser worden van domein kennis, onderhoudsbudgetten die onder druk staan en teruglopende inkomsten.

Asset Management helpt om de prestaties, risico’s en kosten van assets inzichtelijk te maken en in balans te brengen. Waar er bij traditioneel beheer vooral geredeneerd wordt vanuit de techniek, gaat Asset Management uit van doelstellingen en ambities.

De basis is ‘data en areaal op orde’. Daarbij zijn volledigheid, bruikbaarheid, toegankelijkheid en toepasbaarheid onlosmakelijk verbonden met het juiste gebruik van deze data.

Data ≠ informatie
Het begint met inzicht! Om te kunnen sturen, is informatie nodig. Niet alleen gegevens! Gegevens zeggen iets over het aantal objecten. Zodra conditie, specifieke kenmerken en context worden toegevoegd, ontstaat informatie rondom een asset.

3D Digital Twin
Het ontwikkelen van een 3D Digital Twin is een belangrijk thema én kans voor beheerders. Het in 3D vastleggen van de werkelijkheid geeft veel inzicht en biedt mogelijkheden voor nieuwe technologie.

Uniek end-to-end platform
AI-Infrasolutions is het eerste bedrijf dat een volledig end-to-end proces aanbiedt. Mogelijk gemaakt door kunstmatige intelligentie. We zijn betrokken bij alle stappen van het proces. Van het inwinnen van AI-voorbereide data (beeld en puntenwolk) met eigen voertuigen, tot en met het verwerken, blurren, verrijken, detecteren, classificeren en ontsluiten.

Door vervolgens domein kennis van de beheerder toe te voegen aan het platform, brengen we Infra Asset Management samen naar een hoger niveau!

Scroll naar top